Terms & conditions

Algemene voorwaarden (NL)

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

 

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: werkdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

DMDM
Valetastraat 38
7323 SG
Apeldoorn
Nederland

e-mail: support@dmdm.shop

KvK: 76073653
IBAN:
BTW:

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Doe mij die maar is te allen tijde gerechtigd het aanbond in producten aan te passen of te wijzigen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als DMDM gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Doe mij die maar niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Doe mij die maar de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. DMDM zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het vestigingsadres van DMDM waar de consument met eventuele klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de service die Doe mij die maar verleent, alsmede informatie over garanties na de aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij DMDM deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Doe mij die maar bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Doe mij die maar retourneren, conform de door Doe mij die maar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Producten die na opening niet terug kunnen worden genomen om hygiënische of gezondheidsrisico’s zijn uitgesloten van herroeping. Het gaat hier om ondergoed, mondkapjes, en dergelijke producten.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de DMDM. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit en kan er niet meer gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht.

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Mocht de consument een verkeerd product geleverd krijgen of is het geleverde product beschadigd, worden de retourkosten aan uw door DMDM vergoedt. Wilt u gebruik maken van het herroepingsrecht om een andere reden dan zijn de retourkosten voor uw eigen rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal DMDM dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. DMDM kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn en als dusdanig zijn ontworpen door de consument zelf;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 9. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

 Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. DMDM staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Doe mij die maar. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Voor meer informatie zie Artikel 6 en 7.
 4. De garantietermijn van DMDM komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. DMDM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De levering van de producten aan de consument vindt plaats op het adres wat bij DMDM bekend is in het klantensysteem.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal DMDM geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal DMDM het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal DMDM zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Doe mij die maar.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DMDM tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. DMDM beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DMDM, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij DMDM ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DMDM binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van DMDM niet op, tenzij Doe mij die maar DMDM schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de DMDM, zal DMDM naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Hiervoor zullen geen extra kosten in rekening gebracht worden.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen DMDM en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

General Terms and Conditions (EN)

Table of Contents:

Article 1 - Definitions

Articele 2 - Identity of the entrepreneur

Article 3 - Applicability

Article 4 - The offer

Article 5 - The agreement

Article 6 - Right of withdrawal

Article 7 - Costs in case of withdrawal

Article 8 - Exclusion of the right of withdrawal

Article 9 - The price

Article 10 - Compliance and Warranty

Article 11 - Delivery and execution

Article 12 - Duration transactions: duration, termination and renewal

Article 13 - Payment

Article 14 - Complaints

Article 15 - Disputes

 

Article 1 - Definitions

In these conditions the following terms are used:

    Reflection period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
    Consumer: the natural person not acting in the exercise of professional or business and a distance contract with the entrepreneur;
    Day: working day;
    Duration transaction: a distance contract relating to a series of products and / or services of which the delivery and / or purchase obligation is spread over time;
    Durable medium: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information addressed to him personally in a way that allows future consultation and unaltered reproduction of the stored information.
    Right of withdrawal: the possibility for the consumer to waive the distance contract within the cooling-off period;
    Model form: the model form for withdrawal that the entrepreneur makes available which a consumer can fill in when he wants to use his right of withdrawal.
    Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and/or services to consumers from a distance;
    Distance contract: an agreement whereby in the framework of a system organized by the entrepreneur for distance selling of products and/or services, up to and including the conclusion of the agreement, exclusive use is made of one or more techniques for distance communication;
    Technique for distance communication: means that can be used for the conclusion of an agreement, without the consumer and entrepreneur being together in the same room at the same time.
    General Conditions: the present General Conditions of the entrepreneur.

 

Article 2 - Identity of the entrepreneur

DMDM
Valeta Street 38
7323 SG
Apeldoorn
Netherlands

email: info@doemijdiemaar.nu

Chamber of Commerce: 76073653
IBAN:
VAT:

 

Article 3 - Applicability

    These general conditions apply to every offer made by the entrepreneur and to every distance contract and order that is concluded between the entrepreneur and the consumer.
    Before the remote agreement is concluded, the text of these general conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated that the general conditions are available for inspection at the entrepreneur's premises and that they will be sent to the consumer free of charge as soon as possible, at the consumer's request.
    If the distance contract is concluded electronically, then, contrary to the previous paragraph, and before the distance contract is concluded, the text of these general conditions will be made available to the consumer in electronic form in such a way that the consumer can easily store them on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general conditions can be consulted electronically and that they will be sent to the consumer free of charge, at his request, either electronically or in another way.
    In case in addition to these general conditions also specific product or service conditions apply, the second and third paragraphs shall apply mutatis mutandis and the consumer in case of conflicting general conditions always rely on the applicable provision that is most favorable to him.
    If one or more provisions in these general conditions at any time are wholly or partially invalid or annulled, then the contract and these conditions for the rest remain in force and the provision concerned will in mutual consultation immediately be replaced by a provision that the scope of the original as far as possible.
    Situations not covered by these general terms and conditions must be assessed 'in the spirit' of these general terms and conditions.
    Uncertainties about the interpretation or content of one or more provisions of our terms and conditions should be interpreted 'in the spirit' of these general terms and conditions.

Article 4 - The offer

    If an offer has a limited duration or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
    The offer is without obligation. Doe mij die maar is at all times entitled to adapt or change the offer of products.
    The offer contains a complete and accurate description of the products and / or services offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If DMDM makes use of images these are a true reflection of the products and / or services offered. Obvious mistakes or obvious errors in the offer do not bind Doe mij die maar.
    All images, specifications and data in the offer are indicative and can not lead to compensation or dissolution of the contract.
    Images of products are a true reflection of the products offered. Entrepreneur cannot guarantee that the colors shown will exactly match the real colors of the products.
    Each offer contains such information that it is clear to the consumer what his rights and obligations are, which are attached to the acceptance of the offer. This concerns in particular:

    the price including taxes;
    the possible costs of shipment;
    the way in which the agreement will be concluded and which actions are necessary for this;
    whether or not the right of withdrawal is applicable;
    the method of payment, delivery and implementation of the agreement;
    the period for accepting the offer, or the period within which Doe me but the price guarantees;
    The level of the rate of distance communication if the cost of using the technology for distance communication is calculated on a basis other than the regular base rate for the means of communication used;
    whether the agreement is archived after its conclusion and, if so, in what way it can be consulted by the consumer;
    the manner in which the consumer, before concluding the contract, can check the data provided by him in the context of the contract and, if desired, correct them;
    any other languages in which, besides Dutch, the contract can be concluded;
    the codes of conduct to which the trader is subject and the way in which the consumer can consult these codes of conduct electronically; and
    the minimum duration of the distance contract in the event of an extended transaction.

Article 5 - The agreement

    The agreement comes into effect, subject to the provisions in paragraph 4, at the time of acceptance by the consumer of the offer and the fulfilment of the conditions set.
    If the consumer has accepted the offer electronically, the trader will immediately confirm receipt of electronic acceptance of the offer. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer may dissolve the agreement.
    If the agreement is created electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transmission of data and will ensure a secure web environment. If the consumer is able to pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
    The entrepreneur may - within legal frameworks - acquaint himself with the ability of the consumer to meet his payment obligations, as well as with all those facts and factors that are important for a sound conclusion of the distance contract. If, on the basis of this research, the entrepreneur has good reason not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or application or to attach special conditions to the implementation.
    Do me but will the product or service to the consumer the following information in writing or in such a way that the consumer in an accessible manner can be stored on a durable medium, send:
    the business address of DMDM and where the consumer can go with any complaints;
    The conditions under which and the way in which the consumer may exercise the right of withdrawal, or a clear statement concerning the exclusion of the right of withdrawal;
    the service that DMDM but provides, as well as information on post-purchase guarantees;
    The in Article 4 paragraph 3 of these terms and conditions included information, unless DMDM has already provided this information to the consumer prior to the execution of the contract;
    The requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is indefinite.
    In case of a duration contract, the provision in the previous paragraph applies only to the first delivery.
    Each agreement is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products concerned.


Article 6 - Right of withdrawal

Upon delivery of products:

    When purchasing products, the consumer has the opportunity to dissolve the agreement without giving any reason for 14 days. The cooling-off period commences on the day after receipt of the product by the consumer or a previously designated by the consumer and made known to DMDM representative.
    During the cooling off period the consumer will handle the product and packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to judge whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of withdrawal, he will be the product with all accessories and - if reasonably possible - in its original condition and packaging to Doe mij die maar return, according to the DMDM provided reasonable and clear instructions.
    Products that after opening can not be taken back for hygiene or health risks are excluded from withdrawal. This includes underwear, mouthguards, and similar products.
    When the consumer wishes to use his right of withdrawal, he is obliged to make this known to the Doe mij die maar within 14 days after receiving the product. The consumer must make this known by means of the model form. After the consumer has made known to use his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The consumer must prove that the delivered goods have been returned on time, for example by means of a proof of posting.
    If, at the end of the periods mentioned in paragraphs 2 and 3, the consumer has not indicated that he wishes to exercise his right of withdrawal or has not returned the product to the entrepreneur, the purchase is a fact and the right of withdrawal can no longer be exercised.

With the delivery of services:

    In case of delivery of services, the consumer has the possibility to dissolve the agreement without giving reasons for at least 14 days, starting on the day of entering into the agreement.
    To make use of his right of withdrawal, the consumer will focus on the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur in the offer and / or at the latest on delivery.

Article 7 - Costs in case of withdrawal

    If the consumer receives a wrong product or if the delivered product is damaged, the return costs will be reimbursed by DMDM. If you want to use the right of withdrawal for another reason, then the return costs are for your own account.
    If the consumer has paid an amount, Do me but this amount as soon as possible, but no later than 14 days after withdrawal, refund. This is subject to the condition that the product has already been received by the merchant or conclusive evidence of complete return can be presented.

 

Article 8 - Exclusion of right of withdrawal

    The merchant can exclude the consumer's right of withdrawal for products as described in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal applies only if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement.
    Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products
    that have been created by the trader in accordance with the consumer's specifications;
    That are clearly personal in nature and as such are designed by the consumer;
    That by their nature can not be returned;
    That spoil or age quickly;
    Whose price depends on fluctuations in the financial market on which the entrepreneur has no influence;
    For audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal.
    For hygienic products of which the consumer has broken the seal.

  Article 9 - The price

    During the period mentioned in the offer, the prices of the products and / or services are not increased, except for price changes due to changes in VAT rates.
    Notwithstanding the previous paragraph, the entrepreneur may offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence, with variable prices. This link to fluctuations and the fact that any prices mentioned are target prices will be mentioned with the offer.
    Price increases within 3 months after the conclusion of the contract are only allowed if they result from legislation or regulations.
    Price increases from 3 months after the conclusion of the contract are only allowed if the entrepreneur has stipulated it and:
    they are the result of statutory regulations or stipulations; or
    the consumer is authorized to terminate the contract on the day on which the price increase takes effect.
    The prices mentioned in the offer of products or services include VAT.
    All prices are subject to misprints and typographical errors. For the consequences of misprints no liability is accepted. In case of misprints the entrepreneur is not obliged to deliver the product at the wrong price.

 

Article 10 - Compliance and warranty

    Doe mij die maar guarantees that the products and / or services meet the agreement, the specifications listed in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and on the date of the conclusion of the agreement existing legal provisions and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
    A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does not affect the legal rights and claims that the consumer under the agreement can assert against the entrepreneur.
    Any defects or wrongly delivered products should be reported in writing to Doe mij die maar within 7 days after delivery. Return of the products must be in the original packaging and in new condition. For more information see Articles 6 and 7.
    The warranty period of Do me but corresponds to the manufacturer's warranty period. The entrepreneur is never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the use or application of the products.
    The warranty does not apply if:

    The consumer has repaired and/or modified the delivered products himself or has had them repaired and/or modified by third parties;
    The delivered products have been exposed to abnormal conditions or otherwise carelessly handled or in violation of the instructions of the entrepreneur and / or on the packaging;
    The inadequacy in whole or in part is the result of government regulations which have been or will be imposed on the nature or quality of the materials used.

 Article 11 - Delivery and implementation

    Doe mij die maar will take the utmost care in receiving and carrying out orders for products and assessing applications for the provision of services.
    The delivery of the products to the consumer takes place at the address known to Doe mij die maar in the customer system.
    Subject to what is stated in Article 4 of these terms and conditions, but do me accepted orders expeditiously but not later than 30 days, unless the consumer has agreed to a longer delivery period. If the delivery is delayed, or if an order is not or only partially carried out, the consumer receives them no later than 30 days after the order was placed. The consumer in that case has the right to terminate the contract without penalty and the right to any compensation.
    In case of dissolution in accordance with the previous paragraph, Do Me But will refund the amount paid by the consumer as soon as possible, but no later than 14 days after dissolution.
    If delivery of an ordered product proves impossible, but Doe me that effort to make a replacement available. No later than the delivery will be clear and comprehensible manner reported that a replacement item is delivered. For replacement items, the right of withdrawal cannot be excluded. The cost of any return shipment will be borne by Doe mij die maar.
    The risk of damage and / or loss of products rests with Doe mij die maar until the time of delivery to the consumer or a previously designated and the entrepreneur announced representative, unless otherwise expressly agreed.

 

Article 12 - Duration Transactions: duration, termination and renewal

Termination

    The consumer may contract for an indefinite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time denounce the applicable termination rules and a notice not exceeding one month.
    The consumer may contract for a definite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time at the end of the fixed term denounce the applicable termination rules and a notice not exceeding one month.
    The consumer can the agreements mentioned in the previous paragraphs:

    terminate at all times and not be limited to termination at a specific time or in a specific period;
    at least cancel in the same way as they were entered into by him;
    always terminate them with the same notice as the entrepreneur has stipulated for himself.

 Article 13 - Payment

    As far as no other date has been agreed, sums payable by the consumer should be paid within 7 working days after the start of the reflection period, as referred to in article 6, paragraph 1. In case of an agreement for the provision of a service, this period shall start after the consumer has received the confirmation of the agreement.
    The consumer has the duty to inaccuracies in data supplied or specified payment immediately to the operator to report.
    In case of default by the consumer, the operator subject to legal restrictions, the right to advance to the consumer reasonable costs to charge.

 

Article 14 - Complaints

    Doe mij die maar has a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
    Complaints about the implementation of the agreement within 7 days are complete and clearly defined and submitted to Doe mij but, after the consumer has found the defects.
    But do me but complaints submitted within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint is a foreseeable longer processing time, but by Doe mij die within the period of 14 days replied with a message of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
    If the complaint can not be resolved by mutual agreement arises a dispute that is subject to the dispute resolution.
    A complaint does not suspend the obligations of Do me a favor, unless Do me a favor in writing to indicate otherwise.
    If a complaint is found to be justified by the Doe mij die maar, Doe mij die maar will at its discretion or replace or repair the delivered products free of charge. No additional costs will be charged.

 

Article 15 - Disputes

    Agreements between Doe mij die maar and the consumer to which these terms and conditions apply, are exclusively governed by Dutch law. Even if the consumer lives abroad.
    The Vienna Sales Convention does not apply. 

 


const selectVariantByClickingImage = { // Create variant images from productJson object _createVariantImage: function (product) { const variantImageObject = {}; product.variants.forEach((variant) => { if ( typeof variant.featured_image !== 'undefined' && variant.featured_image !== null ) { const variantImage = variant.featured_image.src .split('?')[0] .replace(/http(s)?:/, ''); variantImageObject[variantImage] = variantImageObject[variantImage] || {}; product.options.forEach((option, index) => { const optionValue = variant.options[index]; const optionKey = `option-${index}`; if ( typeof variantImageObject[variantImage][optionKey] === 'undefined' ) { variantImageObject[variantImage][optionKey] = optionValue; } else { const oldValue = variantImageObject[variantImage][optionKey]; if (oldValue !== null && oldValue !== optionValue) { variantImageObject[variantImage][optionKey] = null; } } }); } }); return variantImageObject; }, _updateVariant: function (event, id, product, variantImages) { const arrImage = event.target.src .split('?')[0] .replace(/http(s)?:/, '') .split('.'); const strExtention = arrImage.pop(); const strRemaining = arrImage.pop().replace(/_[a-zA-Z0-9@]+$/, ''); const strNewImage = `${arrImage.join('.')}.${strRemaining}.${strExtention}`; if (typeof variantImages[strNewImage] !== 'undefined') { product.variants.forEach((option, index) => { const optionValue = variantImages[strNewImage][`option-${index}`]; if (optionValue !== null && optionValue !== undefined) { const selects = document.querySelectorAll('#'+ id + ' [class*=single-option-selector]'); const options = selects[index].options; for (let option, n = 0; (option = options[n]); n += 1) { if (option.value === optionValue) { selects[index].selectedIndex = n; selects[index].dispatchEvent(new Event('change')); break; } } } }); } }, _selectVariant: function() { const productJson = document.querySelectorAll('[id^=ProductJson-'); if (productJson.length > 0) { productJson.forEach((product) => { const sectionId = product.id.replace("ProductJson-", "shopify-section-"); const thumbnails = document.querySelectorAll('#'+ sectionId + ' img[src*="/products/"]'); if (thumbnails.length > 1) { const productObject = JSON.parse(product.innerHTML); const variantImages = this._createVariantImage(productObject); // need to check variants > 1 if (productObject.variants.length > 1) { thumbnails.forEach((thumbnail) => { thumbnail.addEventListener('click', (e) => this._updateVariant(e, sectionId, productObject, variantImages), ); }); } } }); } }, }; if (document.readyState !== 'loading') { selectVariantByClickingImage._selectVariant(); } else { document.addEventListener( 'DOMContentLoaded', selectVariantByClickingImage._selectVariant(), ); }