Privacy policy

Privacy Policy (NL)

Privacybeleid Doe mij die maar [versie 01/06/2020]

Hieronder vindt je welke gegevens en met welke reden door ons verzameld worden om je gebruikerservaring te verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Doe mij die maar. Ieder dient zich ervan bewust te zijn dat Doe mij die maar niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Doe mij die maar respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft met vertrouwen wordt behandeld.

Het gebruik van de door ons verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Doe mij die maar of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Doe mij die maar of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies


Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat we onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Doe mij die maar of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van al je gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Er is de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om je af te melden onderaan elke door ons verzonden mailing.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Mocht je ervoor kiezen om je uit onze bestanden te laten verwijderen, of je wilt je de aan ons verstrekte gegevens wijzigen, dan kan je te allen tijde contact met ons opnemen. Gebruik hiervoor de onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen:

DMDM
support@dmdm.shop

 

Privacy Policy (EN)

Privacy Policy Give me that one [version 01/06/2020].


Below is what data and for what reason is collected by us to improve your user experience.

This privacy policy applies to the services of Do me that but. Each should be aware that Do Me That But is not responsible for the privacy practices of other sites and resources. By using this website you indicate that you accept the privacy policy.

Do me who but respects the privacy of all users of its site and shall ensure that the personal information you provide is treated with confidence.

The use of the data collected by us

Use of our services


When you sign up for one of our services we ask you to provide personal data. This data is used to perform the service. The data is stored on our own secure servers or those of a third party. We will not combine this data with other personal data we have.

Communication


When you send e-mail or other messages to us, we may keep those messages. Sometimes we will ask for your personal data relevant to the situation at hand. This enables us to process your inquiries and respond to your requests. The data is stored on our own secure servers or those of a third party. We will not combine this data with other personal data we have.

Cookies


We collect data for research purposes to better understand our customers so that we can tailor our services accordingly.

This website uses "cookies" (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website may be transferred to the secure servers of Do Me A favor or those of a third party. We use this information to track how you use the website, to compile reports on website activity and to provide other services relating to website activity and internet usage.

Purposes


We do not collect or use information for purposes other than those described in this privacy policy unless we have obtained your prior consent.

Third parties


The information is not shared with third parties. In some cases, the information may be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of all your data.

Changes


This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any adjustments and/or changes to this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly.

Choices for personal data


We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete all personal information currently provided to us.

Adjust/unsubscribe from newsletter service


There is the possibility to modify your data or to unsubscribe at the bottom of each mailing sent by us.

Modify/ unsubscribe communication


Should you choose to have yourself removed from our files, or should you wish to change the information provided to us, you may contact us at any time. Please use the contact details below to do so.

Disabling cookies


Most browsers are initially set up to accept cookies, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services, on our and other websites, may not function properly if cookies are disabled in your browser.

Questions and Feedback


We regularly review our compliance with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us:

DMDM
support@dmdm.shop